Garantier

 

Garanti Båtmotor privat fritidsbruk: 

Silvergaranti för Suzuki är 1 år eller 100 timmar,det som inträffar först och gäller under förutsättning att service utförts av  Prispressarna eller av dokumenterad kunnig marinverkstad.

Guldgaranti för Suzuki är 5 år eller 600 timmar,det som inträffar först och gäller under förutsättning att service utförts av Prispressarna eller kunnig dokumenterad marinverkstad.När all service utförsts av Prispressarna är garantitiden 7 år eller 600 max timmar.

För Suzuki skall första service göras efter 20 drifttimmar eller efter första säsongen det som inträffar först.Följande servicar skall göras med max 12månaders mellanrum eller max 100tim intervall vilket som inträffar först i annat fall avslutas garantin automatiskt.Service skall göras enligt serviceschemat för din motor.

Garanti för Selva är 5 år när motorn används för privatbruk och gäller under förutsättning att service utförts av Prispressarna eller annan auktoriserad Selva verkstad.

För selva skall första service göras efter 10 tim eller första säsongen.Följande servicar skall göras med max 12månaders mellanrum eller max 100tim intervall vilket som inträffar först annars avslutas garantin automatiskt.Service skall göras enligt serviceschemat för din motor.

Garantin för Mercury är upp till 5år när motorn används för privat bruk all service skall göras av auktoriserad Mercury verkstad

Tillämpningsområde:

Köpare som köpt motor för eget bruk har vid fel som omfattas av garantin rätt att göra de påföljder gällande mot säljaren som anges i Konsumentköplagen (1990:932).
Konsumentköplagen innebär bl.a. att konsument har rätt att upp till tre år efter motorn leveransdag åberopa fel enligt denna lag.
Konsumentköplagen ger köparen ingen rätt till ersättning för ev. förlust i näringsverksamhet. Vad avser garantiåtgärd kan sådan endast utföras av säljaren d.v.s. Prispressarna.se eller av dem anvisad verkstad.

Garantins omfattning:

Prispressarna ansvarar för fel som föreligger redan vid leveransen eller ursprungsfel som uppkommer under garantitiden.

Prispressarna ansvarar ej för fel som beror på :

– Korrosionsskador som uppstått utanpå motorn och i motorn tex i motorns kylkanaler täcks aldrig av garantin.
– Att motorn ej skötts enligt tillverkarens föreskrifter i instruktionsboken.
– Att oljebyte och service inte utförts på rätt sätt och vid rätt tid.
– Att annat än orginaldelar eller likvärdig kvalitet använts vid service eller reparation.
– Att motorn använts för tävling, tävlingsträning eller blivit överbelastat.
– Att motorn byggts om eller ändrats.
– Skada som är ett resultat av att användningssättet varit annat än vad som anges i instruktionsboken
– Att motorn varit utsatt för yttre våld eller annan åverkan.
– Att motorn utsatts för vanvård.
– Att reparation ej utförts av dokumenterat kunnig verkstad med tillräcklig erfarenhet av dylika arbeten.
– Att vinterförvaring ej utförts på korrekt sätt.
– Prispressarna ersätter inte delar som slitits eller åldrats naturligt( Ex oljefilter, bränslefilter, färgblekning, tändstift)
– Fel som beror på normalt slitage
– Vid 1 och 5  års garanti på Suzuki motorer gäller att all service utförts av Prispressarna eller annan dokumeterat kunnig marin verkstad. (5 års garanti på Suzuki förlängs till 7 år om all service utförs av Prispressarna)
– Vid 5 års garanti på Selva motorer gäller att all service utförts av Prispressarna eller annan auktoriserad Selva verkstad.

Reklamationer:

Om köparen vill påtala fel skall säljaren meddelas om detta inom en skälig tid, normalt inom 15 dagar, efter det att felet upptäckts.

Avhjälpande av fel:

Prispressarna bestämmer lämpligast åtgärd för att avhjälpa fel på varan. Avhjälpande enligt garantin skall ske inom skälig tid efter reklamation skett och att varan lämnats. Reparation skall ske utan kostnad eller större olägenhet för köparen. Vid bestämmande av vad som anses som skälig tid bör man ta hänsyn till köparens behov av varan, felets svårighetsgrad, omfattning och svårigheten att fastställa felet.
Prispressarna ger inte kompensation för tidförlust, resor, kommersiella förluster eller hyreskostnad för ersättningsprodukt.

Meningsskiljaktigheter

Ev. tvist gällande tolkning och/eller tillämpning av dessa bestämmelser, skall köpare och säljare i första hand lösa genom överenskommelse. Kan sådan överenskommelse ej ske kan köparen vända sig till den kommunala konsumentvägledningen och/eller få sitt ärende prövat hos Allmänna reklamationsnämnden.

Vi prövar varje garantiskada individuellt med konsumentköplagen som grund.

Fakta från www.konsumentverket.se :  

Vid försäljning på distans har kunden 14 dagars ångerrätt, vilket innebär att köpet kan hävas utan anledning, förutsatt att försändelsen är i ursprungsskick samt oanvänd. Det som kunden får betala är fraktkostnaderna som produkten belastats med.

 

Garantier Företag

Vid yrkesmässig användning eller företagsägd vara gäller inte konsumentköplagen. 

Garanti max 1år skall bestämmas med individuellt avtal annars finns ingen garanti.